Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bác Hồ mãi mãi là tấm gương cho thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam học tập và noi theo ( Nguồn: Ảnh tư liệu)

Hơn bốn năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Ðảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cao cả: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng trọn vẹn cho ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta suốt hàng nghìn năm lịch sử. Người là hiện thân của khối đoàn kết toàn Ðảng, toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người mãi mãi ngời sáng ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân thắm thiết; sáng ngời phẩm chất cách mạng: hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tấm gương đạo đức của Người là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Thực hiện cuộc vận động lớn, chúng ta đã tạo được những chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng. Tuy nhiên như Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Ðảng khóa X tại Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đã chỉ rõ: ‘Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, làm theo chưa đạt yêu cầu’.

Ngày 14-5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt, mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân ta.

Ðể đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp thường xuyên đạt hiệu quả ngày càng cao, đòi hỏi cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng Kế hoạch số 03-KH/T.Ư ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2015. Trong bối cảnh của tình hình và nhiệm vụ mới, chúng ta quyết tâm làm cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Phải coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là việc làm hằng ngày, là trách nhiệm và là lợi ích thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cuộc vận động đang triển khai; các phong trào thi đua yêu nước; tạo nên động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Ðây là công việc đòi hỏi ý thức tự tu dưỡng tự rèn luyện của từng người. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu cho cấp dưới và các tầng lớp nhân dân học theo, noi theo, kể cả tác phong, phong cách công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Ðiều quan trọng có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng cho được những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn hoạt động của từng ngành nghề, cơ quan, đơn vị, phù hợp từng đối tượng; theo phương châm: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về trách nhiệm tự giác gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quy định về đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là các quy định, quy chế kiểm tra, giám sát đồng bộ, chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hằng ngày, thường xuyên, tiến tới trở thành nhu cầu tự thân của từng tập thể và cá nhân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ðội ngũ những người làm văn học, nghệ thuật, báo chí cần tiếp tục sáng tạo nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động viên, cổ vũ, tôn vinh những tập thể, cá nhân kiên trì, bền bỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho chúng ta đi tới tương lai tươi sáng! Ðạo đức của Người là tấm gương để chúng ta suốt đời học tập và làm theo!

(Theo báo Nhân dân)

cpv.org.vn

Advertisement