Vững bước theo con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN)Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 80 năm. Ngày 3-2-1930 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ mốc son ấy, cả dân tộc đoàn kết, bền lòng phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng lập nên những kỳ tích vang dội trong hơn 80 năm qua đã khẳng định: kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Điều lệ Đảng được Đại hội XI thông qua đã ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc“. Thực tế hơn 80 năm qua đã chứng minh điều đó là hoàn toàn đúng. Đảng ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, được nhân dân chở che, nuôi dưỡng, đùm bọc nên hòa quyện với khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vì vậy mà Đảng ta được dân tin, dân phục, dân yêu. Ngày nay, nhiệm vụ của Đảng ta là lãnh đạo quần chúng đánh thắng tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử. Các phong trào yêu nước trong thời gian từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua chiều dài mấy ngàn năm lịch sử. Các phong trào yêu nước đó đều dũng cảm, hy sinh quên mình, nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên đã lần lượt thất bại và tan rã. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Nhà yêu nước Phan Bội Châu đã khái quát về tình hình đất nước ta trong những năm tháng đầu thế kỷ XX là: “Trời khuya, đất ngủ, khói đục, mây mù” để phản ánh sự bế tắc đó. Đúng vào thời điểm ấy, một xu hướng cách mạng mới xuất hiện do Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo. Năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (mà sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã ra nước ngoài tìm con đường cứu nước. Sau những năm bôn ba, Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường cứu nước muốn thành công phải kết hợp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân Quốc tế. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp tháng 2-1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lê nin sáng lập) và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ năm 1921 đến 1930 Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, cổ vũ các phong trào yêu nước, phong trào công nhân để hình thành các tổ chức cách mạng theo xu hướng mới. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, một tổ chức cách mạng gồm phần lớn trí thức tiểu tư sản sớm tiếp thu Chủ nghĩa Mác – Lênin. Năm 1929, những tổ chức cộng sản đầu tiên ra đời.

Ngày 3-2-1930, thay mặt Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị tại Hồng Kông để họp thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Sự kiện này đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng và mở ra bước ngoặt mới về đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam.

Thứ ba, thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã minh chứng Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin của dân tộc và sự giao phó của lịch sử. Từ ngày 3-2-1930, tại Việt Nam đã có Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á; là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là thắng lợi của cuộc kháng chiến hơn 20 năm chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước trong 25 năm qua vượt lên mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, đứng vững và kiên định tiếp tục đi lên trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (năm 1989 – 1991), vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế ở khu vực (năm 1997 – 1998) và cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới diễn ra phức tạp gần đây (năm 2008 – 2009) v.v… Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu là đưa nước ta sớm ra khỏi nhóm nước kém phát triển, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Thứ tư, từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn là (*):

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang của Đảng. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là truyền thống đoàn kết thống nhất, giữ vững tổ chức kỷ luật, trên cơ sở tình thương yêu đồng chí và thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; là truyền thống đoàn kết quốc tế, thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán qua các thời kỳ cách mạng, phát huy đến đỉnh cao kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển.

Thứ sáu, toàn bộ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng là nhân tố cách mạng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đó cũng là trường học vĩ đại mà Đảng ta đã tôi luyện và trưởng thành. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào quá trình đổi mới ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua bao khó khăn thử thách, tiếp tục đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, thế và lực của đất nước được nâng lên, đời sống của nhân dân được cải thiện. Nhưng cùng với khẳng định điều đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định phải tiếp tục thường xuyên tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách có hiệu quả nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu lý tưởng cách mạng, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, củng cố tổ chức chặt chẽ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực cao; có phương thức lãnh đạo khoa học, vừa giữ vững, tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, nâng cao tính năng động, sáng tạo, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đây là nhân tố quyết định nhất cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết các Đại hội của Đảng, vì sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, từ ngày 3-2-2007, Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội khác, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng và được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng rằng, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh được Đại hội XI của Đảng đề ra sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh./. 


* Trích Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2011.Trang 65-66

TS. Bùi Thế Đức (Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương)

dangcongsan.vn

Advertisement