“Công lao duy nhất của tôi”

 – “Từ khi ra đời, tôi đã thấy nước mình bị nô lệ. Không muốn sống cảnh nô lệ nữa, ngay từ thuở thiếu niên, tôi đã đấu tranh để giải phóng đất nước, Có lẽ đó là công lao duy nhất của tôi” – Phát biểu trong lần tiếp xúc đầu tiên với báo chí trong nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7/9/1945.

Tôi mong các ngài trong giới văn hoá nhận thấy rõ nhiệm vụ của các ngài trong lúc này là: củng cố nền độc lập của Việt Nam, sửa soạn gây dựng cho đất nước một nền văn hoá mới… Bổn phận của các ngài là lãnh đạo tư tưởng của quốc dân, đấu tranh cho nền độc lập và kiến thiết một nền văn hoá mới. Cái văn hoá mới này cần phải có tính cách khoa học, tính cách đại chúng, thì mới thuận với trào lưu tiến hoá của tư tưởng hiện đại” – Trao đổi khi Bác tiếp đoàn đại biểu Uỷ ban Văn hoá lâm thời Bắc Bộ, ngày 7/9/1945.

“Đó là nhờ Đức Chúa phù hộ nước ta mà phạt bọn thực dân hung ác. Hai là nhờ tướng sĩ ta dũng cảm ủng hộ, đồng bào ta hăng hái. Nhiều nơi, các cụ già và các phụ nữ cũng tham gia du kích. Sau nữa là nhờ ta đoán trước mưu mô của địch để đề phòng sẵn. Vẫn biết địch sẽ tấn công nhiều nơi nữa, ta còn phải kinh qua nhiều bước gay go nữa, nhưng với sự phù hộ của Đức Chúa, với sự cương quyết của dân và quân ta, với sự giúp đỡ của những bậc lão thành như cụ, thì sớm hoặc muộn ta cũng thắng lợi…”.

Trích lá thư đề ngày 7/9/1948, từ chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Giám mục Phát Diệm, Lê Hữu Từ, cố vấn Chính phủ thông báo tình hình chiến sự và thắng lợi của quân dân ta đã đập tan cuộc tập kích của quân Pháp lên căn cứ địa kháng chiến. Giám mục Từ về sau cũng như Cựu hoàng Bảo Đại quay sang theo Pháp chống lại cuộc kháng chiến.

dChủ tịch HCM với các nhà văn hoá trong Tuần lễ Văn Hoá 9/1945.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân… trên nền tảng công nông liên minh, nhân dân lao động làm chủ nhà nước và xây dựng nền dân chủ nhân dân…; Trong nền dân chủ có 5 loại hình kinh tế khác nhau: kinh tế quốc doanh, hợp tác xã, cá thể, tư bản tư nhân tư bản nhà nước, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo; Tư tưởng giai cấp công nhân- tư tưởng Mác-Lênin là tư tưởng chủ đạo; Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động thực hiện dân chủ mới, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; Trong nước, nhân dân hăng hái kháng chiến, thi đua sản xuất”. Đó là quan điểm về thành phần kinh tế trong “nền Dân chủ mới” Bác đưa ra trong bài viết đăng trên báo “Cứu Quốc”, với  bút danh “Đ.X” đăng ngày 7/9/1953.

 X&N
bee.net.vn

Advertisement