Những ngày 19/7 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Ngày 19/7/1951, báo “Nhân Dân” đăng bài “Dân Mỹ chống chiến tranh” của Bác (C.B) với kết luận: “Ý dân là ý trời, đế quốc Mỹ làm trái ý dân, ý trời cho nên chúng sẽ thất bại”. 

Ngày 19/7/1945, Hồ Chí Minh đại diện cho Việt Minh và thiếu tá Thomas chỉ huy đơn vị OSS thảo luận về phương hướng và chương trình hành động hợp tác chống phát xít Nhật. Hai bên quan tam đến tuyến đường Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng và sẵn sàng tiếp nhận nhiều thành viên OSS đến chiến khu của Việt Minh.

Tháng 7/1958, Bác thăm Kè Sông Đà, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây (cũ)Tháng 7/1958, Bác thăm Kè Sông Đà, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây (cũ)

Ngày 19/7/1946, tại Paris, Bác tiếp nhiều trí thức và chính khách Pháp trong đó có nữ văn sĩ Simone Thiery và Bộ trưởng Bộ Quân giới Pháp Tillon.

Ngày 19/7/1951, báo “Nhân Dân” đăng bài “Dân Mỹ chống chiến tranh” của Bác (C.B) với kết luận: “Ý dân là ý trời, đế quốc Mỹ làm trái ý dân, ý trời cho nên chúng sẽ thất bại”.

Ngày 19/7/1960, Bác đến dự và phát biểu tại tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ 6 nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân vơi việc hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Bài phát biểu cũng phê phán các hiện tượng: “Bác có đi mấy nơi, thấy cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp thường ăn riêng, ở riêng. Thành ra nhà ăn, nhà ở của công nhân sạch bẩn, xấu tốt như thế nào không biết . Cán bộ không cùng lao động với công nhân nên đẻ ra nạn giấy tờ… Vì sáng kiến làm rày lãnh đạo nên không được áp dụng…”.

Ngày 19/7/1961,
 Bác dự Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương bàn về phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm 1961-1965. Riêng về công tác thu mua lương thực, Bác nhận xét: “Việc mua lương thực còn ì ạch. Nút ở đâu? Đời xưa Khổng tử nói “Dân không tin, không làm được”. Bây giờ xã nói huyện ép, huyện nói tỉnh ép, tỉnh nói Trung ương ép! Vì vậy làm kế hoạch này vấn đề rất quan trọng có lẽ là vấn đề dưới chưa tin trên và trên chưa tin dưới!?”.

Ngày 19/7/1962, Bác viết bài “Đừng để nước đến chân mới nhảy!” nhắc nhở toàn dân “đắp đê, giữ đê, phòng lụt là công việc quan trọng và cấp bách nhất hiện nay… Quyết chớ để nước đến chân mới nhảy!”.

Ngày 19/7/1965, Bác thăm Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn pháo phòng không 234 khích lệ ý chí “phải tin tưởng vững chắc là ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải thua”.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của phóng viên Cuba, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Miền Nam Việt Nam nhất định sẽ được giải phóng. Hai, miền Bắc và Nam sẽ tiến từng bước thống nhất đất nước của mình”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement