Vì sao tôi chọn Quốc tế thứ Ba?

– Ngày 13/7/1955, trong chuyến thăm Liên Xô, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam đến viếng lăng và nơi làm việc của Lênin.

Bác ghi vào sổ vàng dòng chữ: “Lênin, người thầy dạy vĩ đại của cách mệnh vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt”.

Hai năm sau, tháng 7/1957, vào dịp sang thăm Liên Xô và chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài nói với các nhà báo nước bạn với nhan đề “Cách mạng tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường chúng ta tới hạnh phúc” kể lại quá trình mình giác ngộ và đi theo học thuyết của Lênin:

Ngày 13/7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở điện Kremli, Liên XôNgày 13/7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở điện Kremli, Liên Xô

“Khi Cách mạng tháng Mười nổ ra ở nước Nga, tôi sống ở Pháp… Tôi mới chỉ là một người yêu nước, có tinh thần cách mạng và một người chống chủ nghĩa thực dân… Những người vô sản Pháp đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa vĩ đại những sự kiện lịch sử diễn ra ở nước Nga.

Lúc bấy giờ, trong Đảng Xã hội Pháp đã nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề Đảng phải đứng vào hàng ngũ của Quốc tế nào? Trong đảng có những người tán thành Quốc tế thứ Ba và cũng có người theo những Quốc tế cải lương là Quốc tế thứ Hai và Quốc tế thứ hai rưỡi .

Là một đảng viên Đảng Xã hội, có lúc tôi thấy khó phân tích được các cuộc tranh luận, hình như tất cả mọi người đều đúng. Nhưng tôi rất thích tham dự những cuộc tranh luận sôi nổi đó, thích đọc các tác phẩm của V.I Lênin nói về các vấn đề thuộc địa.

Tại Đại hội nổi tiếng ở Tours năm 1920, khi phải xác định rõ thái độ của mình đối với các Quốc tế, tôi đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ Ba. Tại sao? Chính là vì Quốc tế thứ Ba đấu tranh để giải phóng các dân tộc bị áp bức, còn các đại biểu của Quốc tế thứ Hai, trong tất cả những lời phát biểu của họ, đã ra sức lảng tránh vấn đề vận mệnh của các thuộc địa… Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi đứng dưới ngọn cờ của Quốc tế thứ Ba…”.

Về ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Bác nói: “Có thể nói rằng nếu không có Cách mạng tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành đuợc cuộc Cách mạng tháng Tám của mình. Việc quân đội Liên Xô đánh tan bọn phát xít Hitle và bọn quân phiệt Nhật là một nhân tố góp phần lớn nhất vào thắng lợi của chúng tôi hồi tháng Tám 1945… Tóm lại, đúng như Giônrit, một người Mỹ, đã nói một cách đúng đắn, Cách mạng tháng Mười đã làm rung chuyển toàn thế giới”.

X&N

bee.net.vn

Advertisement