“Thống nhất nước nhà là con đường sống”

 – Ngày 6/7/1954, trả lời Thông tấn xã Việt Nam về những vấn đề liên quan đến Hội nghị Genève đang diễn ra, Bác đã khẳng định “lập trường của ta từ trước đến nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tiếp tục đấu tranh cho hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của Tổ quốc” và “bài trừ chính sách của đế quốc Mỹ ngăn cản và phá hoai Hội nghị Genève”.

Ngày 6/7/1956, thời điểm sắp tròn 2 năm đất nước tạm thời bị chia cắt và chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử ở cả hai miền Nam Bắc để hòa bình thống nhất đất nước theo những thỏa thuận của Hiệp định Genève đã được ký kết từ ngày 20/7/1954. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào cả nước” nêu rõ thời điểm cuộc Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước đã đến, nhưng chính quyền Sài Gòn vẫn cố tâm phá hoại.

Bức thư khẳng định: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève, đã nhiều lần đề nghị với chính quyền miền Nam mở hội nghị hiệp thương để bàn về tổng tuyển cử tự do nhằm thống nhất nước nhà” và vạch rõ “nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta là kiên quyết tiếp tục đấu tranh thi hành Hiệp định Genève, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hoà bình, hoàn thành sự nghiệp vẻ vang giải phóng dân tộc“.

Bức thư phân tích: “Hễ là con Hồng cháu Lạc, người có lương tâm, thì chắc ai cũng tán thành và ủng hộ mục đích cao cả ấy. Cho nên chúng ta đoàn kết rộng rãi tất cả những người Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, yêu thống nhất trong cả nước và ở nước ngoài. Với lực lượng đoàn kết ấy, chúng ta hoạt động không ngừng cho Nam – Bắc gần gũi nhau, chúng ta kiên quyết đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Cuộc đấu tranh chính trị của chúng ta hiện nay là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức tạp, song nhất định thắng lợi”.

Tháng 10/1962, Bác ôm hôn ông Nguyễn Văn Hiếu, Thư ký UBTWMTDTGPMNVN ra thăm miền Bắc.
Tháng 10/1962, Bác ôm hôn ông Nguyễn Văn Hiếu, Thư ký UBTW MTDTGPMN VN ra thăm miền Bắc.

Và lá thư của Bác khẳng định: “Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất. Đồng bào Nam và Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà… Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta. Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng. Nhờ đại đoàn kết mà cách mạng đã thắng lợi, kháng chiến đã thành công. Nay chúng ta đại đoàn kết thì cuộc đấu tranh chính trị của chúng ta nhất định thắng lợi, nước nhà nhất định thống nhất”.

Trước đó không lâu, ngày 21/6/1956, Bác đã gửi thư tới Hộ pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ của Đạo Cao Đài đang sống ở Phnom Penh (Campuchia) bày tỏ: “Tôi trân trọng cảm ơn bức điện của Cụ gửi cho tôi ngày 26/4/1956 và thành thật hoan nghên Cụ đã tỏ ý mong muốn nước Việt Nam ta được hòa bình, thống nhất. Chính phủ  Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, toàn dân ta từ Bắc chí Nam, trong nước và ngoài nước đều đang kiên quyết và bền bỉ đấu tranh để thực hiện nguyện vọng tha thiết của dân tộc, là làm cho nước Việt Nam ta được hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cuộc đấu tranh hiện nay của nhân dân ta tuy khó khăn và phức tạp, song toàn dân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết phấn đấu, cho nên nhất định thắng lợi”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement