“Một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”

 Ngày 3/4/1946, trong số các sắc lệnh được ký trong ngày đáng chú ý có bản sắc lệnh số 44 cử nhân sự vào Ban Vận động Trung ương Đời sống mới, trong đó có các vị Đoàn Tâm Đan, Trần Huy Liệu, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Đức Dục, Phạm Biểu Tâm…

“Đời sống mới” là một cuộc vận động do Bác khởi xướng nhằm thực hiện một trong những mục tiêu được coi là nhiệm vụ cấp bách được xác định ngay từ sau khi giành được độc lập.

Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời được triệu tập chỉ 1 ngày sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập (3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ, ngoài việc chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, tổ chức Tổng tuyển cử và soạn thảo Hiến pháp là phải “giáo dục lại nhân dân chúng ta, chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc dũng cảm yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập” .

 Tháng 4/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp HĐCP tại Phủ chủ tịch.Tháng 4/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp HĐCP tại Phủ chủ tịch.

Trong hồi ức của một số nhà hoạt động văn hoá đương thời như Nguyễn Đình Thi, Cù Huy Cận với tư cách là thành viên của Hội Văn hoá Cứu quốc, thành phần tham gia tích cực vào cuộc vận động này, khi đến gặp Bác bày tỏ rằng cái “tôn chỉ, mục đích” của cuộc vận động nếu là “Cần, Kiệm, Liêm , Chính, Chí công vô tư”  thì e rằng câu chữ có phần “cổ lỗ” không hợp với một cuộc vận động cho cái “mới”, thì Cụ Chủ tịch giải thích: Con người ta từ thượng cổ tới nay vẫn lấy cơm để ăn, nước để uống, không khí để thở mà sống và xây đắp văn minh; vậy thì, đến nay có ai chê cơm ăn, nước uống, không khí thở là “cổ lỗ mà từ bỏ hay không?! Chỉ có điều giờ đây câu chữ vẫn của người xưa nhưng phải mang những nội dung mới thích hợp với thời đại mới…

Đến khi chiến tranh đã bùng nổ, cả nước kháng chiến, Bác Hồ vẫn duy trì phong trào “Đời sống mới”. Trong một bài viết đăng trên báo “Cứu Quốc” (2/9/1947) có nhan đề “Cán bộ và Đời sống mới”, Bác viết: “Cán bộ muốn cho xứng đáng phải làm được việc. Muốn làm được việc thì phải được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn được dân tin dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới”.

Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng dân, thì cũng như bắc giây leo trời… Hoang phí là một tội ác. Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ thì mới giữ được liêm khiết, trong sạch. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền.

Do đó mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm, giả dối. Thậm chí làm chợ đen, chợ đỏ, thụt két, buôn lậu. Có cần mới kiệm, kiệm mới liêm. Có cần, kiệm, liêm mới chính… Chúng ta phải nêu ra khẩu hiệu: Cán bộ phải thực hành Đời sống mới!”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement