“Mỗi người làm việc bằng hai”

– Ngày 28/3/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo bế mạc Hội nghị Chính trị đặc biệt. Đây là hội nghị theo quy định của Hiến pháp,  cho phép Chủ tịch nước được triệu tập nhằm bày tỏ ý chí của nhân dân trước những vấn đề trọng đại của đất nước và những ý kiến của Hội nghị sẽ được chuyển cho Quốc hội, Hội đồng Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác thảo luận và ra quyết định (điều 67 Hiến pháp 1959).

Hội nghị Chính trị đặc biệt có 325 đại biểu chính thức và hơn 300 đại biểu dự thính đại diện cho các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức tiêu biểu cùng đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc và Việt kiều, họp tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa khai mạc vào sáng 27/3 và bế mạc vào ngày 28/3/1964.

3-1960 - Hồ Chủ tịch thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao ở Thái Nguyên.jpgTháng 3/1960, Hồ Chủ tịch thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao ở Thái Nguyên

Hội nghị được triệu tập vào thời điểm 19 năm sau Hiệp định Giơnevơ ký kết, miền Bắc đã giải phóng nhưng tổng tuyển cử chưa thực hiện được và cuộc chiến tranh giải phóng đang diễn ra ở miền Nam Việt Nam, đồng thời nguy cơ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của đế quốc Mỹ có nguy cơ trở thành hiện thực.

Trong báo cáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới… là 10 năm đấu tranh gian khổ và thắng lợi vẻ vang…

Chúng ta vô cùng tự hào với miền Nam anh hùng của dân tộc ta, 10 năm qua ở  miền Nam là 10 năm đấu tranh oanh liệt, 10 năm thắng lợi vẻ vang. Suốt 20 năm trời, đồng bào miền Nam ta đã không ngừng đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Hết chống thực dân Pháp, lại chống đế quốc Mỹ, lực lượng yêu nuớc miền Nam đã vượt mọi gian khổ khó khăn, càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng. Thật xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”.

Báo cáo phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra những đường lối cơ bản để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Còn trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và kêu gọi: “Đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân, tất cả các vị đại biểu đều nhất trí và quyết tâm cùng với toàn dân nâng cao hơn nữa chí khí cách mạng, ra sức thi đua yêu nước, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn giành những thắng lợi rực rỡ hơn nữa…

Tôi đề nghị các cụ và các đồng chí sẽ đem tinh thần nhất trí, ý chí cách mạng và lòng tin tưởng quyết tâm của tất cả chúng ta ở Hội nghị này đến nhân dân cả nước ta, biến thành một sức mạnh vĩ đại, một sức phấn khởi mới, hăng hái tiến lên !”

Từ sau Hội nghị này một phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” đã được phát động và trong lịch sử sự kiện này được coi là một “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai.

X&N
bee.net.vn

Advertisement